O spolku

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. vznikl v lednu 2018 jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Členy spolku vede společný zájem, kterým je všestranná podpora kulturního života, zejména hudby, v mladoboleslavském regionu. Svojí činností spolek navazuje na Klub přátel umění, který podporoval a rozvíjel kulturní a umělecký život na Mladoboleslavsku po vzniku Československé republiky v roce 1918 a zejména pak na činnost Kruhu přátel hudby mezi roky 1950-1975. Tehdy se centrem kulturního dění stala Lidová škola umění za éry dvou ředitelů pana Josefa Feřta a pana Josefa Nováka.

Nově založený Spolek přátel umění Mladá Boleslav chce na tuto tradici navázat. Centrem jeho aktivit je Základní umělecká škola v Mladé Boleslavi, ale zároveň je však svým zaměřením otevřen široké veřejnosti v regionu.

Usiluje o propojení občanských a spolkových aktivit na stávající kulturní instituce a orgány státní správy a samosprávy.

Členství ve spolku se otevírá všem, kteří jsou přesvědčeni o smysluplnosti hodnot, jako jsou úcta ke kulturním hodnotám jako podmínce slušné a prosperující společnosti, evropská kulturní tradice, uměřenost a skromnost, rozvoj mravní a estetické úrovně společnosti.

Spolek si klade za cíl:

  • sdružovat členy spolku za účelem všestranné podpory kulturního života, zejména hudby v Mladé Boleslavi a širším regionu
  • vést své členy a inspirovat společnost k dodržování základních etických, estetických a zákonných pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti spolkové činnosti a kultury vůbec
  • podporovat hmotně i organizačně výrazné talenty všech oborů umělecké činnosti
  • napomáhat podle svých možností opravám kulturních památek
  • organizovat občanskoprávní aktivity a vytvářet, zejména vlastní činností, podmínky pro jejich uskutečnění
  • spolupracovat s kulturními institucemi a orgány státní správy a samosprávy, jakož i s ostatními právnickými či fyzickými osobami za účelem naplnění účelu spolku
  • napomáhat rozvoji kultury a veřejného života formou vzdělávací, organizační a osvětové činnosti

Spolek spoléhá především na vlastní zdroje, tj. příspěvky svých členů a případné finance sponzorské. Vědom si svého poslání, tj. napomáhat všestranně rozvoji kultury v regionu, spolek předpokládá spolupráci s institucemi státní správy, kulturními nadacemi a fondy či jinými spolky.